Kontaktujte nás

person-img

Ing. arch. Barbora Kainrathová

www.architektky.cz

+420 776 573 494

bara@architektky.cz
info@architektky.cz

IČO: 02303272

person-img

Ing. Dana Pajasová


www.architektky.cz

+420 776 821 787

dana@architektky.cz
info@architektky.cz

IČO: 74336398